Zákon o veřejných knihovnách obecních

Zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919

Soupis literatury

 • , -ký. Novelizace zákona o veřejných knihovnách obecních. Lidovýchovný Věstník. 1928/29, 5, 6-7.
 • 75 let knihovnického zákona. Čtenář, 1994, 46(9), 286-291. ISSN 0011-2321.
 • AUERHAN, Jan. Lidové knihovny v Království českém r. 1910 a podpora, skýtaná jim samosprávnými korporacemi. Česká osvěta, 1914, 10, č. 5, 100-103.
 • AUERHAN, Jan. Návrhy na zákonnou úpravu zakládání a udržování lidových knihoven v našich zemích. In: Zprávy Zem. stát. Úř. král. českého. Praha 1910, sv. XIV, seš. I, CLX.
 • AUERHAN, Jan. Trochu vzpomínek. Časopis československých knihovníků. 1940, 19, (4), 85-87.
 • AUERHAN, Jan. Zakládání knihoven akademickými krajinskými spolky. Časopis pokrokového studentstva. Roč. 7, 1904, 97-98. Česká osvěta, 1907, 3, 69-71.
 • AUERHAN, Jan: K otázce zemského zákona o lidových knihovnách. Česká osvěta. Roč. 8, 1912, 13-17.
 • BALAŠ, Robert. Lidové knihovnictví na Moravě a ve Slezsku dle stavu 15. března 1919. Knihy a knihovny: revue věnovaná knihovnictví, knihopisu a knihomilství, 1920, 1(1), s. 9-15.

 • BALAŠ, Robert a KOCHANNYJ-GORAL'ČUK, K. Nastol'na knyha dlja publyčnych bibliotek na Podk. Rusi. Užhorod: Zorja, 1928. 81 s.

 • BALAŠ, Robert, ed. Příručka pro obvodové a okresní knihovny. V Praze: Masarykův ústav pro národní výchovu, 1940. 80 s.
 • BALAŠ, Robert a HROZNÝ, Jindřich. Příručka pro veřejné knihovny. Vyd. A, Pro střední a velké knihovny. 2. oprav. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1921. 80 s

 • BALAŠ, Robert. Několik dat k zákonu o veřejných knihovnách obecních. Knihy a knihovny: revue věnovaná knihovnictví, knihopisu a knihomilství, 1920, 1(2), 162-163.
 • BALAŠ, Robert. Okresní knihovny jako doplněk místních knihoven obecních programem příštího desetiletí. Česká osvěta. 1929, 25, 357-369.
 • BALAŠ, Robert. Pět let veřejné péče o výchovu lidu v Československé republice. V Praze: Česká osvěta, 1925. 110, [1] s.
 • BALAŠ, Robert. První rok působnosti zákona o obecních knihovnách na Slovensku. V Praze: Česká Osvěta, 1926. 80 s.
 • BALAŠ, Robert, ed. Príručka pre verejné knižnice na Slovensku: vydanie pre malé knižnice. Vydanie pre malé knižnice. Turčianský Svatý Martin: Výpravňa kníh pri Matici slovenskej, 1925. 53 s., 1 ins. list.

 • BALAŠ, Robert. Príručka pre verejné knižnice na Slovensku: vydanie pre malé knižnice. Martin: Matica slovenská, 1929. 52 s.

 • BALAŠ, Robert. Tři kapitoly o soustavě obvodových a okresních knihoven. Praha: Stát. nakl., 1930. 31 s.

 • BÍMOVÁ, Milena. Zákon o veřejných knihovnách obecních. Praha, 1957. Diplomová práce. Katedra knih. filologické fakulty Univerzity Karlovy. 86 s.
 • BRADÁČ, Ludvík et al. Československé knihovnictví. Vyd. 1. Praha: Československý Kompas, 1925. 612 s.
 • BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Služby veřejných knihoven v Československu mezi léty 1918-1938. Konference Kniha ve 21. století: téma Trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb: 5.- 6. února 2014 [online]. V Brně: Moravská zemská knihovna, 2014. s. 23-28 [cit. 2019-02-20]. ISBN 978-80-7051-200-5. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/sbornik_konference_kniha_v_21_stol_ekniha.pdf
 • BURGETOVÁ, Jarmila. K 90. výročí prvního knihovnického zákona. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 [cit. 2019-02-24]. Dostupný z www: https://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/burget.htm . ISSN 1801-5948.
 • CALÁBEK, Leopold. Veřejné knihovnictví v župě pražské v r. 1922. Česká osvěta. 1924, 18, 210.
 • CALÁBEK, Leopold. Administrativní příručka pro lidovýchovné pracovníky a knihovníky. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1928. 227 s. Knihovna příruček Masarykova lidovýchovného ústavu; 5.
 • CALÁBEK, Leopold. Příručka pro lidovýchovné pracovníky: sbírka zákonů, nařízení a předpisů lidovýchovných. Vyd. 1. Brno: Kočí, 1924. 211 s.
 • EMLER, Jan. Povinnosti obce k lidovýchově zvláště se zřetelem ke knihovně. Česká osvěta. 1911, 7, 229-235.
 • F.R. Novelisujte knihovnický zákon! Česká osvěta. 1932, 28, 266-267.
 • FAJFR, František. Veřejné knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1921. Praha: Státní úřad statistický, 1923. 61 s.
 • FEDRA, Vojtěch. Nejasnosti knihovního zákona. Osvětový věstník Brněnska. (4), 146-147.
 • FISCHER, Anton. Ein Jahrdutzend Tschechischer Buchereigesetzgebung. Volk und Heimat. 1932, 8(2-3).
  LIPŠ, František. O dozoru nad veřejnými knihovnami. Časopis československých knihovníků. 1934, 13, 11-13.
 • FRIDRICH, František. Veřejné knihovny obecní v Československu 1919-1929: Knihovní zákon, jeho provádění a výsledky. V Praze: Masarykův lidovýchovný ústav, 1931. 67, [1] s. Lidová výchova; sv. 3.
 • Handbuch für die öffentliche Bildungspflege. I. Teil, Gesetze und Verordnungen für die öffentlichen Gemeindebüchereien in der Tschechoslovakischen Republik / heraugegeben von Anton Moucha. Mit einem Anhang: Das Urheberrecht. Prag.: K. André, 1931. 216 stran.
 • Idea československého státu a lidová kultura: přehled veřejné péče osvětové, vydaný k druhému celostátnímu sjezdu lidovýchovných pracovníků v Československé republice [uspořádanému ministerstvem školství a národní osvěty v Praze ve dnech 26.-28. května 1938 / uspořádal užší pracovní výbor Antonín Matula, Jindřich Kubíček a Ant. Moucha. Praha: Státní nakladatelství, 1938. 203 stran.
 • KOUTNÍK, Bohuslav. K jubileu dvacetiletí knihovního zákona. Časopis československých knihovníků. 1939, 18, (5), 79-80.
 • KOUTNÍK, Bohuslav. Nad bilancí knihovního zákona. Kulturní dílo, jež se podařilo. Choďte více do knihoven. Národní práce. 1939, 1(206).
 • KOUTNÍK, Bohuslav. O návrhu Koernerově. Časopis československých knihovníků, 1941, 20, (1-9), 88-89.
 • KOUTNÍK, Bohuslav. O novelu ke knihovnickému zákonu. Časopis československých knihovníků. 1927, 6(6-7), 120.
 • KOUTNÍK, Bohuslav. Před dvaceti lety byl odhlasován zákon o veřejných knihovnách. Národní práce. 23. 7. 1939, 1, (199), 6; 30. 7. 1939, (206), 6.
 • KOUTNÍK, Bohuslav. Tři minuty po dělovém výstřelu před dvaceti roky byl odhlasován zákon o veřejných knihovnách. Národní práce. 1939, 1(199).
 • KOUTNÍK, Bohuslav. Zákon o veřejných knihovnách má býti novelizován. Časopis československých knihovníků. 1927, 6(2-3), 46.
 • KRAUS, František. Před vydáním prováděcího nařízení k zákonu o VOK pro Slovensko. Česká osvěta. 1924-1925, 21, 291-298.
 • KŘÍČEK, Václav. Vznik Československa - 100 let. 2. část, Zdeněk Václav Tobolka. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(2), 72-74. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/531.
 • KUBÍČEK, Jaromír. Vznik Československa - 100 let. 1. část, Vznik ČSR a tvůrci koncepce veřejného knihovnictví. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(1), 26-29. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/213.
 • KUBÍČEK, Jaromír. Vznik Československa a prvního knihovnického zákona z roku 1919. Knihovna: knihovnická revue, 2018, 29(2), 33-50. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2018-2/kubicek.pdf.
 • LIPŠ, František. Několik poznámek k článku V. Vágnera: K novelizaci zákona o veřej. knihovnách. Časopis československých knihovníků. 1922, 1(10), 4-5.
 • LIPŠ, František. Úprava dosavadního zákona o veřejných knihovnách obecních. Česká osvěta. 1931, 28, 156-158, 215-218.
 • LUKEŠ, J. F. Okresní knihovny. Česká osvěta. 1928, 24, 310-311.
 • MAHEN, Jiří. Ještě něco o poslání knihoven. Česká osvěta, 1931-1932, 38, 110-116.
 • MAHEN, Jiří. Knížka o čtení praktickém. Brno, Kočí 1924. 119 s.
 • MATULA, Antonín, ed. et al. Idea československého státu a lidová kultura: přehled veřejné péče osvětové, vydaný k druhému celostátnímu sjezdu lidovýchovných pracovníků v Československé republice [uspořádanému ministerstvem školství a národní osvěty v Praze ve dnech 26.-28. května 1938. [V Praze: Nákladem Státního nakladatelství], 1938. 203 s.
 • MATULA, Antonín. Die Volksbildung in der Tschechoslowakischen Republik. Prag: K. André, 1928. 79 s. Schaffen und Streben; Nr. 1.
 • MAUDR, Josef. Vážná služba národu. Národní politika. 1939, 57(2019).
 • MAYERHOFER, Heřman - LIST, Friedrich: Grundriss eines Bibliotheksrechts. Diesen, 1928. 159 s. n. - Časopis československých knihovníků. 1928, 7, č. 1, 20-21.
 • MEJSNER, Karel. Pochybená funkce veřejných knihoven. Nové Čechy, 1931, č. 4-5. - Časopis československých knihovníků, 1931, 10, 122, 152.
 • MEZTITZ, František. Niektoré právně otázky knihovníctva. In: Knižničný sborník. Martin: Matica slovenská, 1959, 109-139.
 • MOUCHA, Anton. Zehn Jahre tschechoslowakisches Büchereigesetz. Stettín: Bücherei und Bildungspflege, 1929. 20 s. Zvl. ot. z Bücherei und Bildungspflege, Jg. 9. Heft 5
 • MOUCHA, Anton. Gesetze und Verordnungen für die öffentlichen Gemeindebüchereien in der Tschechoslovakischen Republik. Reichenberg: Franz Kraus, 1924. 92 s.
 • MRHEL Václav. O veřejných knihovnách. Praha, Matice Sokolská 1899. 29 s.
 • Náklad na zřízení a udržování veřejných knihoven obecních. Časopis československých knihovníků. 1923, 5(8-10), 207-208.
 • Nařízení, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n. In: Sbírka zákonů a nařízení státu československého. 1919, částka 129, č. 607, 937-944. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/KnihovniZakon_1919.doc
 • Návrh posl. Votruby a soudruhů na zřízení stálé zemské knihovní komise. Tisk dodatek 243, čís. 2 285 z II. zasedání XI. období sněmu markrabství moravského r. 1907/8.
 • Návrh poslance Dra. Jaroslava Budínského a soudruhů o uzákonění obecních veřejných knihoven. Tisk dodatek 284 a tisk 327 (čís. 834 z r. 1907) z II. zasedání XI. období sněmu markrabství moravského.
 • Návrh poslance Dra. Karla Pippicha a soudruhů ohledně legislativní úpravy veřejných knihoven v obcích království Českého. Tisk DCCLIII z II. výročního zasedání sněmu království Českého z r. 1901.
 • Novelizace knihovnického zákona. Česká osvěta, 1928-1929, 25, 110-115.
 • Občanská výchova, obecní knihovny: zákon o zřizování kursů občanské výchovy, zákon o zřizování obecních knihoven, příslušná prováděcí nařízení a výnosy ministerstva školství a národní osvěty. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1919. 40 s.
 • PACOVSKÝ, Emil. K novelisaci knihovního zákona: Umělecká literatura a publikace výtvarné. Česká osvěta. 1930, 26, 445-447.
 • PALEČEK, Václav: Právní základy lidové výchovy a veřejného knihovnictví obecního. Česká osvěta, 1928-1929, 25, 5-9, 49-53, 97-100, 169-174, 220-222.
 • PICH, F. K. Lex Štechiana. Rozhledy. 1903, 14, 270-272.
 • POGH, Josef. K výročí zákona o veřejných obecních knihovnách. Česká osvěta. 1939-1940, 34, 34-39, 109-113.
 • POGS, Josif. O dozoru nad veřejnými knihovnami. Časopis československých knihovníků. 1933, 12, (1-2), 3-7.
 • POCH, Josef. Jubileum. Osvětový věstník Podbrdska. 1939, 18, 117-118.
 • POCH, Josef. K výročí zákona o veřejných obecních knihovnách. Česká osvěta. 1939, 36, 34-39, 109-113.
 • POCH, Josef. L. J. Živný a knihovní zákonodárství. Beroun: vl. n. 1935. 19 s.
 • POCH, Josef. Snahy L. J. Živného o knihovní zákonodárství. In: Sborník věnovaný oslavě L. J. Živného. Praha: Ústřední spolek československých knihovníků, 1935, 130-144.
 • POKORNÝ, Jiří. Zákon o veřejných knihovnách obecních. Literární noviny, 1999.
 • Potřeba zákona o zřizování veřejných knihoven a čítáren. Česká osvěta. 1911, 7, 64-67.
 • PRCHAL, Ladislav - PRCHAL, Rudolf. Právní povaha veřejných knihoven obecních. Česká osvěta. 1928-1929, 25, 65-72.
 • RAMBOUSEK, Stanislav. Okolo veřejných obecních knihoven. Česká osvěta. 1929, 25, 386-391.
 • REPČÁK, Jozef. Desať rokov posobnosti knihovnického zákona na Slovensku. Náš ľud. 1936, 8, 21-23.
 • SCHENK, Elisabeth M. Zwanzig Jahre demokratische Erwachsenenbildung in den Böhmischen Ländern 1918-1938: Vorgeschichte, Einrichtungen, Gesetze und Leistungen der deutschen öffentlichen Bildungspflege. München-Pullach: Verlag Dokumentation, 1972. 184 s. ISBN 3-7940-3288-8.
 • SOSNA, Karel. Neznámá kapitola z dějin české knihovnické legislativy. Čtenář, 2016, 68(10), 357. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/371.
 • SOTORNÍK, Ladislav. K prvnímu desetiletí zákona o veřejných obecních knihovnách. Česká osvěta, 1927-1928, 24, 123-124, 189-190.
 • Správa obvodových (okresních) knihoven přenosné soustavy. In: Příručka pro veřejné knihovny: vydání A: pro střední a veliké knihovny: pokyny pro správu obvodových knihoven. 3., doplněné a opravené vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1929, 85-113.
 • STREIT, Vincenc. K 80. výročí vzniku zákona č. 430/1919 Sb. o obecních knihovnách. Čtenář, 1999, 51(4), 102-104. ISSN 0011-2321.
 • ŠNOBR, Jan. Zákon o obecních knihovnách a knižní trh. Kniha a národ. Praha, 1939, 89-91.
 • ŠRÁMEK, Ferdinand. Povinné zřizování a udržování veřejných knihoven a čítáren. Česká osvěta. 1907, 3, 72-78.
 • ŠTECH, Václav. O veřejných knihovnách. Praha: Matice sokolská, 1899. 29 s.
 • ŠTECH, Václav. Žádáme o zemský zákon! Máj. 1903, 2, č. 10, 156-157.
 • Těsnopisecká zpráva o 66. schůzi Národního shromáždění československého v Praze v úterý dne 22. července 1919. In: Národní shromáždění RČS 1919. Praha: Národní shromáždění, 1919, s. 2046-2053.
 • VÁGNER, V. K novelizaci zákona o veřejných knihovnách. Časopis československých knihovníků. 1922, 1(6-7), 11-14.
 • VÁGNER, Vít. Okresní knihovny. Česká osvěta. 1928, 24, 219-221.
 • VELEMÍNKÝ, Karel. L. J. Živný a jeho účast na vzniku našeho zákona o veřejných knihovnách obecních. Časopis československých knihovníků. 1936, 15, (1-2), 80-82.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v r. 1924: výsledky statistického šetření o veřejných knihovnách obecních a činnosti osvětové. Praha: Česká osvěta, 1926. 123 s.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v r. 1925: výsledky statistického šetření o veřejných knihovnách obecních a činnosti osvětové. Praha: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1927. [150] s.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v r. 1926: výsledky statistického šetření o činnosti osvětové a veřejných knihovnách obecních. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1927. 88 s.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v roce 1927: výsledky statistického šetření o činnosti osvětové a veřejných knihovnách obecních. Praha: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1928. 32, [4] s. obr. příl.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v roce 1928: výsledky statistického šetření o činnosti osvětové a veřejných knihovnách obecních. Praha: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1929. 29 s.
 •  Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v roce 1929: výsledky statistického šetření o činnosti osvětové a veřejných knihovnách obecních. V Praze: Péčí ministerstva školství a národní osvěty, 1930. 29 s.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v roce 1930: výsledky statistického šetření o činnosti osvětové a veřejných knihovnách obecních. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1931. 24 s.
 • Veřejná péče o výchovu lidu v Československé republice v roce 1935: výsledky statistického šetření o veřejných knihovnách obecních a činnosti osvětové. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1936. 52 s.
 • Veřejné knihovny a čítárny. In: Program České strany pokrokové: schválen třetím, valným sjezdem strany, konaným v Praze 6. a 7. ledna 1912. Praha: Tisková komise české strany pokrokové, 1912, 118-120.
 • Veřejné knihovny obecní v Československé republice roku 1937: Výsledky statistického šetření ke dni 31. XII. 1937 = Öffentliche Gemeindebüchereien in der Tschechoslovakischen Republik im Jahre 1937 = Les bibliothèques publiques communales dans la République Tchécoslovaque en 1937 = Public Parish-Libraries in the Czechoslovak Republic in 1937. V Praze: Ministerstvo školství a národní osvěty, 1938. 48 s.
 • Veřejné knihovny obecní: Čí29: Zákon o veřejných knihovnách obecních: Zákon ze dne 22. července 1919 č. 430 Sb z. a. n. Místní kultura, 1996, 6(1), 6-7.
 • Veřejné knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku roku 1921. Praha: Státní úřad statistický, 1923. 61 s. Knihovna statistického věstníku; sv. 2.
 • Všeobecně přístupné knihovny v království Českém r. 1905. Praha: Zemský statistický úřad, 1910.
 • Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. a navazující předpisy. In: Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2018 [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/KnihovniZakon_1919.doc.
 • Zasedání Národního shromáždění československé roku 1919. Tisk 1233. Vládní návrh, zákon o veřejných knihovnách. Praha: Národní shromáždění RČS, 1919. 7 s.
 • Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 1233), aby byly zřízeny obecní knihovny. Praha: Národní shromáždění RČS, 1919. 1 s.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan - PŠORN, Viktórin. Otevřený list p. t. poslancům na sněmu Království českého. Česká osvěta, 1906, 3, 45-53.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Deset let veřejných knihoven a co předcházelo. Časopis československých knihovníků. 1928, 7, (4), 145-161.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. K novelisaci zákona o veřejných knihovnách. Česká osvěta. 1946, 1, 57-62, 141-149.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. K otázce národní knihovny. Česká osvěta. 1919, 15, 33-37.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. K příští novelizaci zákona o veřejných knihovnách. Časopis československých knihovníků. 1937, 16, (5-6), 88-100.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. K zákonu o veřejných knihovnách a čítárnách. Česká škola. 1904, 3, 138-142.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Knihovnické zákonodárství. In: Tobolka, Z. V. Československé knihovnictví. Praha, 1925, 215-231.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Návrh zákona, jímž se upravuje zřizování a udržování veřejných knihoven v obcích Království českého. Česká osvěta. 1907, 3, 69-71.
 • ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Poznámky k návrhu zákona na úpravu českého knihovnictví. Česká osvěta. 1910, 6, 78-80.

Vít Richter

Národní knihovna ČR

1. 3. 2019